Matrícula 2017/18

MATRÍCULA CURS 2017-2018

Tots els alumnes admesos a les llistes definitives han de formalitzar la matrícula del 22 al 27 de juny. En cas contrari, perdran la plaça reservada.

Documentació que s’ha de presentar:

 • 2 fotos actuals tamany carnet per a Educació Infantil, i 1 per a Primària.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia del full on consten les vacunes que té l’infant.
 • Fotocòpies dels DNIs, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
 • Fotocòpia completa del llibre de família, si no es va entregar en el moment de la sol·licitud de plaça.
 • En casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial, sentència judicial on consti qui té la guarda i custòdia de l’infant i altres circumstàncies rellevants.

Horari de secretaria per a la formalització de matrícules:

DIES 22, 23 i 26: de 9h a 11h
DIA 27: de 9h a 14h


Teatre PSIMECONTES

El passat divendres 9 de juny, un grup d'alumnes del CEIP de Sant Jordi i una alumna del CEIP S'Aranjassa representaren l'obra PSIMECONTES, que varen estar treballant durant tot el curs a l'activitat extraescolar de teatre del nostre centre. 
Tots els alumnes i mestres vàrem poder gaudir de l'exitosa obra i de la preparació tan acurada. Moltes gràcies a tots els ajudants i, sobretot, a Miquel Àngel Homar, com a monitor d'aquesta activitat de teatre. 
Gràcies també als alumnes del CEIP S'Aranjassa i mestres acompanyants que volgueren compartir aquesta representació amb els alumnes del CEIP de Sant Jordi. Mascota biblioteca

Aquestes són les mascotes que els alumnes i famílies han fet per a la biblioteca del CEIP de Sant Jordi. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i participació. 


Aquest drac ha estat la mascota elegida, de na Josefa Fernández de 5è EP. 

Hi ha hagut molta participació i un alt nivell de creativitat. Molt bé!

Tir amb arc alumnes de 4t, 5è i 6è de primària

Aquí us presentam les sessions de tir amb arc que els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària varen poder realitzar dijous 4 de maig, gràcies al Consell de Mallorca.
Al CEIP de Sant Jordi fomentam l'ESPORT!!!

Procés escolarització

SOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2017-2018


 • Termini: del 2 al 12 de maig de 2017
 • Com tramitar la sol·licitud:
  - TRÀMIT PRESENCIAL:
   L'imprès de la sol·licitud la podeu trobar: a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, a la consergeria del Centre, o a una oficina o suboficina d'escolarització.
  - TRÀMIT TELEMÀTIC:
   Realitzar el tràmit telemàticament a la pàgina web http://escolaritzacio.caib.es, on hi trobareu un formulari electrònic i tota la informació necessària.
En ambdós casos, presencial o telemàtica, és IMPRESCINDIBLE lliurar la sol·licitud signada al centre.
 • Només ha de sol·licitar plaça l’alumnat nou. L’alumnat que ja està matriculat en aquests moments a qualsevol dels nivells educatius, ja té reserva automàtica de plaça.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

-El Centre disposa d'unitats d’educació infantil (2n cicle) i d'unitats de primària.
-Hi ha servei d’escola matinera entre les 7:00 i les 9 hores del matí.
-Hi ha servei de menjador escolar entre les 14 i les 16 hores.
-No hi ha servei de transport.
-Hi ha oferta d’activitats extraescolars en horari d'horabaixa. Els dies i horari depenen de l'activitat i dels grups.
-Estam adscrits a l’IES La Ribera (amb transport escolar).


CALENDARI PROCÉS ESCOLARITZACIÓ
 • Del 2 al 12 de maig: termini per presentar les sol·licituds
  - Dia 9 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos
  - Dia 16 de juny: publicació de les llistes definitives
  - Del 22 al 27 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primàriaSOL·LICITUD DE PLAÇA CURS 2017-2018

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Amb caràcter general (documentació obligatòria):
 • Imprès de sol·licitud emplenat i signat pel pare i per la mare, o tutors legals.
 • Còpia del DNI, del NIE, passaport de l’alumne o de la pàgina del llibre de família on figura.
 • Còpies del DNI, del NIE o passaport del pare i la mare o dels tutors legals de l’alumne.
 • Declaració de responsabilitat en el cas que la sol·licitud es tramiti de forma unilateral.
 • Sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci.


A efectes de barem:
 • Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germans matriculats.
 • Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, mare o tutor legal hi treballi.
 • Justificant d’empadronament amb expressió d’antiguitat de l’alumne, per justificar la proximitat del domicili.
 • Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i certificat de vida laboral.
 • Renda anual de la unitat familiar de l’any 2015. L'Administració educativa ho sol·licita.
 • Certificació de discapacitat per justificar la discapacitat de l’alumne, pare, mare o tutor legal (mínim 33%).
 • Còpia del carnet oficial de família nombrosa.
 • Certificat mèdic per justificar una malaltia crònica de l’alumne. Només s’atendran les malalties recollides a la normativa.
 • Certificat acreditatiu de situació d'acolliment familiar, residencial, preadopció o adopció.
 • Altres circumstàncies rellevants:
  - 0’5 punts alumnes del municipi de Palma que tenguin el seu domicili al nucli de Sant Jordi.
  - 0’5 punts als fills d’antics alumnes.HORARI SECRETARIA
per a la sol·licitud de plaça:

        De dilluns a divendres de 9 a 10:00h